Mirësevini në Kolegjin Fama

Kolegji "FAMA", ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pas universitar në fusha të ndryshme profesionale, edukimin me vlerat më të mira morale dhe zhvillimin e kërkimit shkencor me qëllim që të sigurojë praninë e specialistëve të aftë profesionalisht dhe të pastër moralisht.

Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003.

Vizitë studimore në kompaninë private Elnor SH.P.K

Me datën 20.12.2014, nën udhëheqjen e Dr. Venet Shala në kuadër të lëndës Menaxhimi Strategjik, është realizuar një vizitë praktike me student në kompaninë private Elnor SH.P.K, ku janë pritur dhe njoftuar nga pronari i kompanisë dhe menaxhmenti i sajë. Kompania Elnor është një kompani prodhuese vendore me produke që eksportohen edhe në vendet e BE-së, e licensuar me ISO standarde dhe që në pronësinë e sajë i ka katër njësi biznesi; Elnor, Ukaj Company, Click Food dhe Birra Prishtina.

Vizita ka pasur për qëllim që krahas ligjëratave teorike studentëve t’u jipet mundësia që edhe praktikisht të njihen me praktikat menaxheriale, strategjitë e biznesit dhe mjedisin biznesor në Kosovë. Vizita ka zgjatur dy orë dhe prezentë kanë qenë rreth 50 studentë të vitit të III-të drejtimi i Menaxhmentit. Studentët janë ndarë shumë të kënaqur me ketë vizitë dhe kanë shprehur interesimin dhe gadishmërinë që edhe në të ardhmen të ju ipet mundësia dhe të ketë organizime të tilla edhe në fusha dhe lendë tjera ekonomike.
Menaxhmenti i kompanisë ka shprehur gadishmerinë që me Kolegjin FAMA të vazhdojë ketë partneritet të bashkëpunimit dhe vizitave të biznesit edhe në të ardhmen.

Me respekt, Venet Shala

 


Konkurs për marrjen e bursës studentore për vitin Akademik 2014/2015

Këshillat Mësimor Shkencor të Kolegjit FAMA, shpallin:

 

K O N K U R S

Për marrjen e bursës studentore për vitin Akademik 2014/2015

 

Kriteret:

Studentët të cilët aplikojnë për bursë duhet ti plotësojnë këto kritere:

 

Për studentët e vitit të dytë:

 • Të kenë likuiduar vitin e I-rë (parë) në afatin e Qershorit
 • Të kenë notën mesatare 9.50
 • Të mos e kenë përsëritur vitin.

   

  Për studentët e vitit të tretë

 • Të kenë likuiduar vitin e II-të (dytë) në afatin e Qershorit
 • Të kenë notën mesatare 9.50
 • Të mos e kenë përsëritur vitin.

   

  Për studentët e vitit të katërt

 • Të kenë likuiduar vitin e III-të (tretë) në afatin e Qershorit (Juridik dhe Kriminalistikë)
 • Të kenë notën mesatare 9.50
 • Të mos e kenë përsëritur vitin.

   

   Studentët të cilët aplikojnë për bursë duhet të paraqesin këto dokumente:

   

 • Fletëkërkesën për bursë (të cilën mund ta shkarkoni këtu)
 • Kopjen e letërnjoftimit,
 • Kopjen e indeksit.

 Afati për konkurim është 7 ditë pune që nga dita e shpalljes së Konkursit.

 Shënim: Dokumentacioni të dorëzohet në zyrën e Administratës së Kolegjit, pas  datës 26.12.2014 dokumentacioni nuk pranohet.

 


12...E Fundit

Back to Top