Kushtet e regjistrimit

Për t’u regjistruar në nivelin Baçelor aplikantët duhet të kenë dokumentet e poshtëshënura: 

  • Dëftesat e shkollës së mesme-origjinale
  • Diplomën e shkollës së mesme-origjinal
  • Çertifikaten ose Ekstraktin e lindjes- kopje
  • Letërnjoftimin -kopje
  • 2 fotografi

 Shënim: Në rast se aplikanti/ja ka kryer shkollën  e mesme në ndonjë institucion arsimor jashtë Republikës së Kosovës atëher ai/ajo para se të aplikoj duhet të nostrifikoj (barasvlerësoj) dokumentet e shkollës së mesme (dëftesat dhe diplomën) në Ministrinë e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US