Planprogrami mësimor për Infermieri në nivelin Baçelor

VITI I PARË

PROCESI MESIMOR

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

Nr

Semestri I-rë

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Anatomi dhe Fiziologji me Patologji

AFP

60

20

30

 

70

180

6

2.

Kujdesi dhe parimet e përgjithshme Infermierore - I-

KPPI-I

50

15

30

240

55

390

13

3.

Etika Infermierore me Legjislacion

EIL

40

20

 

 

60

120

4

4.

Metadat e Hulumtimit dhe Informatika në Infermieri

IKPSH

50

5

15

 

50

120

4

5.

Gjuhë Angleze për Infermieri

GjAI

30

15

 

 

45

90

3

TOTAL SEMESTRI PARË

230

75

75

240

280

900

30

 

VITI I PARË

PROCESI MESIMOR

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

Nr

Semestri II-të

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bakteriologji, Virologji dhe Parazitologji

BVP

45

15

30

 

30

120

4

7.

Biofizikë, Biokimi dhe Radiologji

BBR

45

10

20

15

30

120

4

8.

Shëndeti Publik me Epidemiologji

ShPE

30

5

5

50

30

120

4

9.

 

9.1 Sistemi i Përpunimit të

Informacionit

SPI

25

5

5

35

20

90

3

6

9.2 Shkathtësitë Studiuese dhe

Shkencore në infermieri

ShSShI

25

5

5

35

20

90

3

9.3 Higjiena dhe Parimet e Kontrollit

të Infeksionit

HPKI

25

5

5

35

20

90

3

6

9.4 Praktikumi Infermieror

PI

25

5

5

35

20

90

3

10.

Praktikë Klinike – I

PK-I

 

 

 

240

 

240

8

TOTAL SEMESTRI DYTË

170

40

65

495

130

900

30

TOTAL VITI PARË

400

115

140

735

410

1800

60

 

VITI I DYTË

PROCESI MESIMOR

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

Nr

Semestri III-të

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kujdesi dhe parimet e përgjithshme Infermierore II

KPPI-II

40

10

30

190

30

300

10

12.

Kujdesi Infermieror në Mjekësinë e Përgjithshme dhe të Specializuar

KIMPS

40

10

10

120

30

210

7

13.

Kujdesi Infermieror në Kirurgjinë e Përgjithshme dhe të Specializuar

KIKPS

40

10

10

120

30

210

7

14.

Nutricion dhe Dietetikë

ND

20

5

5

40

20

90

3

15.

Farmakologji

F

30

5

10

 

45

90

3

TOTAL SEMESTRI PARË

170

40

65

470

155

900

30

 

 

VITI I DYTË

PROCESI MESIMOR

 

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

 

Nr

Semestri IV-të

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kujdesi Infermieror në Obstetri dhe Gjinekologji

KIOGj

30

5

5

60

20

120

4

 

17.

Kujdesi Infermieror në Pediatri dhe Adoleshentët

KIPA

30

5

5

60

20

120

4

 

18.

Kujdesi Infermieror në Shëndetin Mendor

IShS

30

5

 

60

25

120

4

 

19.

Lëndë Zgjedhore [Zgjidh njëren dyshe (2 nga 4 lëndët zgjedhore)]

 

19.1 Kujdesi Infermieror në Bllokun

Operativ

KIBO

20

5

5

30

30

90

3

6

 

19.2 Kujdesi Infermieror në Mjekësinë

Urgjente

KIMU

20

5

5

30

30

90

3

 

19.3 Kujdesi Infermieror në Raste

Kritike

KIRK

20

5

5

30

30

90

3

6

 

19.4 Anesteziologjia, Reanimacioni dhe

Kujdesi Infermieror

ARKI

20

5

5

30

30

90

3

 

20.

Praktikë Klinike – II

PK-II

 

 

 

360

 

330

12

 

TOTAL SEMESTRI KATËRT

130

25

20

600

125

900

30

 

 

TOTAL VITI DYTË

300

65

85

1070

280

1800

60

 

  

  

VITI I TRETË

PROCESI MESIMOR

 

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

 

Nr

Semestri V-të

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Kujdesi Infermieror Geriartrik dhe Rehabilitimi

KIGR

50

10

10

110

30

210

7

 

22.

Infermieria në Shkencat Sociale dhe Psikologjike

IShSP

40

10

 

 

70

120

4

 

23.

Infermieria në Edukimin dhe Promovimin Shëndetësor

IEPSh

30

5

 

60

25

120

4

 

24.

Organizimi,Menaxhimi dhe Lidershipi në Infermieri

OMLI

30

10

 

 

50

90

3

 

25.

Praktika Klinike III/1

PK-III/1

 

 

 

360

 

360

12

 

TOTAL SEMESTRI PESTË

150

35

10

530

175

900

30

 

 

VITI I TRETË

PROCESI MESIMOR

 

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

 

Nr

Semestri VI-të

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Pedagogjia dhe Didaktika Infermierore

PDI

30

10

 

 

55

90

3

 

27.

Infermieria Teritoriale dhe në Komunitet

ITK

35

10

 

45

15

90

3

 

28.

Lëndë Zgjedhore [Zgjidh njëren dyshe (2 nga 4 lëndët zgjedhore)]

 

28.1 Kujdesi Infermieror në

Neurologji

 

20

5

5

30

30

90

3

6

 

28.2 Infermieria në Kujdesin Paliativ

 

20

5

5

30

30

90

3

 

28.3 Infermieria në Mjekësinë Fizikale

dhe Rehabilituese

 

20

5

5

30

30

90

3

6

 

28.4 Infermieria e Bazuar në Dëshmi

 

20

5

5

30

30

90

3

 

29.

Praktikë Klinike – III/2

PK-III/2

 

 

 

390

 

330

13

 

30.

Tezë Diplome

TD

 

 

 

 

150

150

5

 

TOTAL SEMESTRI GJASHTË

95

20

10

495

280

900

30

 

 

TOTAL VITI TRETË

245

55

20

1025

455

1800

60

 

 

TOTAL TRI VITET AKADEMIKE

945

230

245

2830

1145

5400

180

 

Shkurtesat:

L

- Ligjërata

UL

- Ushtrime Laboratorike

VS

- Vetëstudim

S

- Seminare

PK

- Praktikë Klinike

ECTS

- Sistemi Evropian i Transferit të Krediteve

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US