Planprogrami mësimor për Mami në nivelin Baçelor

VITI I PARË

PROCESI MESIMOR

 

KODI

L

S

UL

PK

VS

Gjithsej

 

Nr

Semestri I-rë

Orë

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Anatomia, Fiziologjia, Embriologji

AFE

60

10

20

 

90

180

6

 

2.

Kujdesi Baze i Mamise

KBM

40

5

30

180

45

300

10

 

3.

Gjenetike, Te ushqyerit, Patologjia, Higjiena

GjTUPH

45

15

 

 

60

120

4

 

4.

Hulumtime dhe Informatikë në Mami dhe Aspektet Lidhur me Profesionin

HIMALP

60

15

5

 

70

150

5

 

5.

Biokimia, Mikrobiologjia, Farmakologjia

BMF

60

20

15

 

55

150

5

 

TOTAL SEMESTRI PARË

265

65

70

180

320

900

30

 

 

 

VITI I PARË

 

PROCESI MESIMOR

 

 

 

 

KODI

 

L

 

S

 

UL

 

PK

 

VS

 

Gjithsej

 

 

 

 

Nr

 

Semestri II-të

 

Orë

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Shtatzënia Normale dhe Lindja e Fëmijës

 

ShNLF

 

25

 

5

 

5

 

70

 

15

 

120

 

4

 

 

 

 

7.

 

Postpartum dhe Teoria e Kujdesit

 

PTK

 

25

 

5

 

5

 

70

 

15

 

120

 

4

 

 

 

 

8.

 

Etika, Ligji, Psikologjia

 

ELP

 

30

 

15

 

 

 

 

 

45

 

90

 

3

 

 

 

 

9.

 

Promovimi i Shëndetit dhe Aftësitë e Komunikimit

 

PShAK

 

40

 

10

 

 

 

 

 

40

 

90

 

3

 

 

 

 

10.

 

Lëndë Zgjedhore [Zgjidh 2 nga 3 lëndët zgjedhore)]

 

 

 

 

10.1 Dallimet Kulturore

 

DK

 

30

 

20

 

 

 

 

 

40

 

90

 

3

 

6

 

 

 

 

10.2 Didaktikë në Edukim Shëndetësor

 

DESh

 

30

 

20

 

 

 

 

 

40

 

90

 

3

 

 

 

 

10.3 Krijo dhe Zhvillo të Menduarit

 

Kritik në Praktikë

 

KZhMKP

 

30

 

20

 

 

 

 

 

40

 

90

 

3

 

 

 

 

11.

 

Praktika e Mamise – I

 

PM-I

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

300

 

10

 

 

 

 

TOTAL SEMESTRI DYTË

 

180

 

75

 

10

 

440

 

195

 

900

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VITI PARË

 

445

 

140

 

80

 

620

 

515

 

1800

 

60

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VITI I DYTË

 

PROCESI MESIMOR

 

 

 

 

KODI

 

L

 

S

 

UL

 

PK

 

VS

 

Gjithsej

 

 

 

 

Nr

 

Semestri III-të

 

Orë

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Shtatzënia Patologjike dhe Vlerësimi Prenatal

 

ShPVP

 

30

 

5

 

10

 

60

 

15

 

120

 

4

 

 

 

 

13.

 

Kirurgjia Obstetrike

 

KO

 

20

 

5

 

10

 

70

 

15

 

120

 

4

 

 

 

 

14.

 

Patologjia e Lindjes se Fëmijës

 

PLF

 

30

 

5

 

10

 

60

 

15

 

120

 

4

 

 

 

 

15.

 

Stilet dhe Strategjitë e te Nxënit

 

SSN

 

30

 

10

 

5

 

 

 

45

 

90

 

3

 

 

 

 

16.

 

Praktika e Mamise – II/1

 

PM-II/1

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

450

 

15

 

 

 

 

TOTAL SEMESTRI PARË

 

110

 

25

 

35

 

640

 

90

 

900

 

30

 

 

 

 

VITI I DYTË

 

PROCESI MESIMOR

 

 

 

 

KODI

 

L

 

S

 

UL

 

PK

 

VS

 

Gjithsej

 

 

 

 

Nr

 

Semestri IV-të

 

Orë

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Sëmundjet e Brendshme dhe Fertiliteti

 

SBF

 

25

 

5

 

 

 

45

 

15

 

90

 

3

 

 

 

 

18.

 

Rreziku i Lartë Neonatal

 

RrLN

 

25

 

 

 

10

 

40

 

15

 

90

 

3

 

 

 

 

19.

 

Epidemiologjia

 

E

 

30

 

10

 

5

 

 

 

45

 

90

 

3

 

 

 

 

20.

 

Lëndë Zgjedhore [Zgjidh njëren dyshe (2 nga 4 lëndët zgjedhore)]

 

 

 

 

20.1 Mamia e Bazuar ne Deshmi

 

MBD

 

30

 

10

 

20

 

 

 

30

 

90

 

3

 

6

 

 

 

 

20.2 Prespektivat e Kujdesit Mjekësor

 

PKM

 

30

 

5

 

10

 

 

 

45

 

90

 

3

 

 

 

 

20.3 Bashkëpunimi Ndërprofesional

 

BN

 

30

 

5

 

10

 

 

 

45

 

90

 

3

 

6

 

 

 

 

20.4 Informatika në Shëndetsi

 

ISh

 

30

 

10

 

20

 

 

 

30

 

90

 

3

 

 

 

 

21.

 

Praktika e Mamise – II/2

 

PM-II/2

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

450

 

15

 

 

 

 

TOTAL SEMESTRI KATËRT

 

140

 

30

 

45

 

535

 

150

 

900

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VITI DYTË

 

250

 

55

 

80

 

1175

 

240

 

1800

 

60

 

 

 

 

VITI I TRETË

 

PROCESI MESIMOR

 

 

 

 

KODI

 

L

 

S

 

UL

 

PK

 

VS

 

Gjithsej

 

 

 

 

Nr

 

Semestri V-të

 

Orë

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

Gjinekologjia dhe Fertiliteti

 

GjF

 

30

 

5

 

10

 

55

 

20

 

120

 

4

 

 

 

 

23.

 

Sociologjia e Shëndetësisë dhe Sëmundjeve

 

SShS

 

30

 

10

 

 

 

 

 

50

 

90

 

3

 

 

 

 

24.

 

Biostatistika

 

B

 

50

 

 

 

10

 

 

 

30

 

90

 

3

 

 

 

 

25.

 

 

Kujdesi Intensiv i Nënës

 

KIN

 

20

 

5

 

 

 

50

 

15

 

90

 

3

 

 

 

 

26.

 

Praktika e Mamise III/1

 

PM-III/1

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

510

 

17

 

 

 

 

TOTAL SEMESTRI PESTË

 

130

 

20

 

20

 

615

 

115

 

900

 

30

 

 

??

 

 

VITI I TRETË

 

PROCESI MESIMOR

 

 

 

 

KODI

 

L

 

S

 

UL

 

PK

 

VS

 

Gjithsej

 

 

 

 

Nr

 

Semestri VI-të

 

Orë

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

Organizimi, Menaxhimi dhe Udhëheqja në Mami

 

OMUM

 

20

 

 

 

 

 

50

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

28.

 

Kujdesi Primar Shendetesor

 

KPSh

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

29.

 

Lëndë Zgjedhore [Zgjidh 2 nga 6 lëndët zgjedhore]

 

 

 

 

29.1 Kujdesi Para Lindjes

 

KPL

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

6

 

 

 

 

29.2 Metodat Alternative te Lindjes dhe Pozitat

 

MALP

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

29.3 Nutricioni

 

N

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

29.4 Siguria e Barnave Gjate

 

Shtatzanise dhe Laktacionit

 

SBShL

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

29.5 Hetimet dhe Diagnozat për Mami

 

HDM

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

29.6 Shëndeti i Gruas Shtatëzanë në Situata Emergjente

 

ShGShSE

 

20

 

5

 

 

 

45

 

20

 

90

 

3

 

 

 

 

30.

 

Praktika e Mamise – III/2

 

PM-III/2

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

420

 

14

 

 

 

 

31.

 

Tezë Diplome

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

120

 

4

 

 

 

 

TOTAL SEMESTRI GJASHTË

 

80

 

15

 

 

 

605

 

200

 

900

 

30

 

 

 

TOTAL VITI TRETË

 

210

 

35

 

20

 

1220

 

315

 

1800

 

60

 

 

 

TOTAL TRI VITET AKADEMIKE

 

905

 

230

 

180

 

3015

 

1070

 

5400

 

180

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US