Planprogrami mësimor në programin e Psikologjisë –Niveli Bacelor

Planprogrami mësimor në programin e Psikologjisë –Niveli Bacelor

Viti i parë (I-rë)

Semestri I

Lendet

Stausi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Hyrje në Psikologji

Obligative

2

1

6

150

Psikologjia e përcept. dhe proceseve kognitive

Obligative

2

1

7

175

Bazat e Psikologjisë së mësimit

Obligative

2

1

6

150

Gjuhë angleze I

Obligative

1

2

6

150

Shkathtësitë e Shkrimit Akademik

Obligative

1

2

5

125

Totali

30

750

Të gjitha lendet janë obligative

Semestri II-te

Lendet

Stausi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Psikologjia e Motivacionit dhe emocioneve

Obligative

2

1

7

175

Perceptimi social dhe interaksioni

Obligative

2

1

7

175

Statistika në psikologji

Obligative

2

1

6

150

Psikologji fiziologjike

Obligative

2

1

5

125

Psikologjia e komunikimit

Zgjedhore

2

1

5

125

Logjikë

Zgjedhore

2

1

5

125

Totali

30

750

4 obligative +1zgjedhore

Viti i dyte (II-të)

Semestri III-te

Lendet

Stausi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Psikologjia zhvillimore

Obligative

2

1

6

150

Psikologjia e personalitetit

Obligative

2

1

7

175

Psikologjia e edukimit

Obligative

2

1

7

175

Konjicioni social

Zgjedhore

2

1

5

125

Higjiena mentale

Zgjedhore

2

1

5

125

Psikologji forenzike

Zgjedhore

2

1

5

125

Totali

30

750

3obligative +2 zgjedhore

Semestri IV-te

Lendet

Stausi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Metodat e hulumtimit në Psikologji

Obligative

2

1

7

175

Etika në psikologji

Obligative

2

1

7

175

Psikologjia e adoleshencës

Obligative

2

1

6

150

Psikologjia e Inteligjencës

Zgjedhore

2

1

5

125

Çrregullime në komunikim

Zgjedhore

2

1

5

125

Testimi psikologjik

Zgjedhore

2

1

5

125

Totali

30

750

3 obligative +2 zgjedhore

Viti i trete(III-te)

Semestri V-te

Lendet

Statusi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Psikopatologji

Obligative

2

1

7

175

Matjet në Psikologji-Psikometria

Obligative

2

1

7

175

Metodat e intervenimit psikologjik

Obligative

2

1

6

150

Psikologjia e marrëdhënieve ndërmjet gjinive

Zgjedhore

2

1

5

125

Psikologji organizative

Zgjedhore

2

1

5

125

Psikologjia e mediave

Zgjedhore

2

1

5

125

Totali

30

750

3 obligative +2 zgjedhore

Semestri V-te

Lendet

Statusi

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mësimore

Shkathtësitë e këshillimit Psikosocial

Obligative

2

1

5

125

Shërbimi psikologjik në shkollë

Obligative

2

1

5

125

Tema e Diplomës

Obligative

 

 

12

300

Psikologjia e nxënësve me vështirësi në mësim

Zgjedhore

2

1

4

100

Psikologji Klinike

Zgjedhore

2

1

4

100

Menaxhimi i stresit

Zgjedhore

2

1

4

100

Totali

30

750

3 obligative +2 zgjedhore

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US