Planprogrami mësimor në programin Juridik-Civil-në nivelin Master

Planprogrami mësimor në programin Juridik-Civil-në nivelin Master

Viti i parë

Semestri I-rë

Nr.

Lëndët

 

Statusi i lëndës

Ligjë.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Metodat e kërkimit

 

Obligative

2 + 2

8

200

2

E drejta civile

 

Obligative

2 + 1

7

175

3

E drejta e procedurës civile

 

Obligative

3 + 1

8

200

4

E drejta tregtare

 

Zgjedhore

2 + 0

7

175

5

E drejta e detyrimeve

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

6

E drejta ndërkombëtare e punës

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

Totali

30

750

Semestri II-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligjë.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

E drejta e pronësisë dhe autorësisë

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

2

E drejta private evropiane

 

Zgjedhore

1 + 3

6

150

3

E drejta e sigurimeve

 

Zgjedhore

3 + 1

6

150

4.

Punimi i diplomes Master

 

Obligative

 

24

600

Totali

30

750

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US