Planprogrami mësimor në programin Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-niveli Master

Planprogrami mësimor në programin Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-niveli Master

 

Viti I-rë

Semestri I-rë

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Metodologjia e hulumtimeve shkencore

Obligative

2 + 1

8

200

2

Marrëdhenie ndërkombëtare

Obligative

2 + 1

8

200

3

Historiku i diplomacisë

Obligative

2 + 1

7

175

4

Teoria politike

Zgjedhore

2 + 1

7

175

5

E drejta ndërkombëtare publike

Zgjedhore

2 + 1

7

175

6

Politika botërore

Zgjedhore

2 + 1

7

175

Totali

30

750

Semestri II-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

E drejta diplomatike konzulare

Obligative

2 + 1

8

200

2

Negociatat: teoria dhe praktika

Obligative

2 + 1

8

200

3

Protokolli dhe ceremoniali diplomatik

Obligative

2 + 1

7

175

4.

Organizatat ndërkombëtare

Zgjedhore

2 + 1

7

175

5

Zhvillimet bashkëkohore politike në Ballkan

Zgjedhore

2 + 1

7

175

6

Analizat në politiken e jashtme

Zgjedhore

2 + 1

7

175

Totali

30

750

Viti i dytë

Semestri III-të

Nr.

Lëndët

 

Statusi i lëndës

Ligj.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Teoritë e marrëdh. ndërkombëtare

Obligative

2+1

8

200

2

Korrespodenca diplomatike

Obligative

2+1

8

200

3

Shkathtësitë e lidershipit

Obligative

2+1

7

175

4

Gjuhë angleze për diplomaci

Zgjedhore

2+1

7

175

5

Siguria nderkombetare

Zgjedhore

2+1

7

175

Totali

30

750

Semesteri IV-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Punimi i diplomes Master

Obligative

 

30

750

Shënim:Nga lendet e paraqitura zgjedhore studentët mund te zgjedhin ne smester vetem 1(nje) lende zgjedhore

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US