Planprogrami mësimor në programin Menaxhment – Niveli Master

                                                                                                                      

Planprogrami mësimor në programin Menaxhment – Niveli Master

 

Viti I

Semestri I

 

Nr.

O/Z

Lëndët

Ligjëtrata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orë mësim.

1.

O

Metodat e hulumtimit

2

1

8

200

2.

O

Ekonomiksi menaxherial

2

2

6

150

3.

O

Menaxhimi i operacioneve

2

2

8

200

4.

O

Menaxhim i marketingut

2

1

8

200

Totali

30 ECTS

750

Semestri II

 

 

Nr.

O/Z

Lëndët

Ligjëtrata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orë mësim.

1.

O

Sjellje organizative

2

1

8

200

2.

O

Menaxhmenti financiar i avancuar

2

2

8

200

3.

O

Ndërmarrësia dhe inovacionet

2

2

8

200

4.

E

Marrja e vendimeve menaxheriale

2

1

6

150

5.

E

Zhvillimi i qëndrueshëm

2

1

6

150

6.

E

Auditimi dhe menaxhimi i rriskut

2

1

6

150

7.

E

Biznesi ndërkombëtar dhe globalizimi

2

1

6

150

Totali

30 ECTS

750

 

Viti II

SemestriIII

Nr.

O/Z

Lëndët

Ligjëtrata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orë mësim.

1.

O

Zhvillimi i resurseve humane dhe menaxhimi i dijes

2

1

8

200

2.

O

Menaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale

2

1

8

200

3.

O

Menaxhimi i sistemeve informative

2

2

8

200

4.

E

Investimet

2

1

6

150

5.

E

Menaxhmenti dhe lidershipi

2

1

6

150

6.

E

Menaxhimi i cilësisë

2

1

6

150

Totali

30 ECTS

750

Semestri IV

 

 

1.

O

Tema e diplomës

30 ECTS

750

Shënim: Studenti duhet të zgjedhë një lëndë prej lëndëve të ofruara zgjedhore.

          

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US