Teoria dhe praktika e administratës publike

Ne këtë lende paraqiten konceptet kryesore te teorisë dhe praktikes se administratës publike. Kjo lende përbehet nga katër pjese kryesore: bazat (konceptet baze dhe konteksti i administratës publike), funksionet kryesore (llojet e ndryshme te organizimit publik), proceset kryesore, vlerat dhe sfidat. Lënda bazohet ne qasjen komparative dhe raste studimi ne vendet e Ballkanit per te lidh teorinë dhe praktiken e administratës publike. Me përfundimin e kësaj lende studentet do te familjarizohen me heshtjet esenciale ne administratën publike dhe do te aftësohen te përdorin ato ne praktiken e administratës publike.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Public Administration in Theory and Practice

Raymon W. Cox, et.al.

Longman

1994

Adminstrative Behaviour

Herbert A. Simon

Free Press

1997

Public Adminsitration in Perspective: Theory and Practice through multiple lenses

David John Farmer

M.E. Sharpe

2010

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US