Modelet e Qeverisjes

Lënda Modelet e Qeverisjes ofron njohuritë e përgjithshme teorike dhe praktike për modelet e qeverisjes dhe sistemin kushtetues dhe institucionet themelore kushtetuese. Qëllimet dhe objektivat kryesore të lëndës janë: aftësimi teorik dhe praktik i studentëve në të kuptuarit e Modeleve dhe sistemeve të qeverisjes; Kushtetuta dhe rolit të saj në ndërtimin e shtetit të së drejtës; përgatitja dhe pajisja me njohuri kushtetuese të studentëve për pjesëmarrje aktive në procesin politik dhe në funksionimin e politikave publike  dhe të shërbimeve politike; njoftimi me modelet reprezentative të sistemeve të qeverisjes në botë,karakteristikat dhe veçoritë e tyre si dhe sistemin e mundshëm kushtetues në Kosovë, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

An internacional comparision of coroporate governance models

Gregory Francesco Maassen

Spencer Stuart

2002

The policy governance model and the role of board members

John Carver

Miriam Carver

A Wiley imprint

2009

Model governmnet charters

Roger L. Kemp

McFarland & Company Inc.

2003

Historia e sistemeve qeverisese

Llambro Filo

Tirane

2003

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US