Menaxhmenti në sektorin publik

Përmes kësaj lënde do të mësohet menaxhimi strategjik në tërësi, duke e përfshirë planifikimin strategjik në sektorin publik dhe në sektorin civil joprofitabil, si dhe në planifikimin e resurseve njerëzore. Realizimi i filozofisë së misionit për institucionin dhe për mjedisin ku aplikohet menaxhimi strategjik. Analiza e strategjisë në politikë, faktorët e strategjisë politike, doktrina politike si dhe strategjia organizative në politikë. Gjithashtu, do të studiohen shkathtësitë dhe metodat e pozicionimit strategjik dhe zbatimi i strategjisë, kontrolli dhe vlerësimi i rezultateve nga aplikimi i strategjisë së caktuar në politikë. Posaçërisht do të përpunohen aftësia strategjike dhe angazhimi strategjik i individëve dhe grupeve në shoqërinë bashkëkohore; evalvimi i strategjisë dhe rezultatet e pritura.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Public sector managemnt

Norman Flynn

SAGE

2007

Management of public sector

K. Balan

Ashish publishing house

1992

Strategic cange management in publik sector organisations

David Baker

Chandos

2007

Public sector management: theory, critique and practice

David McKevitt

Alan Lawton.

SAGE

1994

Menaxhimi strategjik: teoria, konceptet, zbatimi

Vasilika Kume

Tirane

2004

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US