Menaxhimi i burimeve njerëzore në sektorin publik

Njëra nga problemet kryesore me të cilat ballafaqohet administrata publike është menaxhimi i të punësuarve si burim specifik dhe kryesor të çdo organizate administrative. Në kuadër të kësaj lënde sutudentët veçanarisht do të aftësohen se si planifikohen burimet njerëzore në sektorin publik, Rekrutimi dhe seleksionimi në administratën e sektorit publik, zhvillimi dhe trajnimi i të punësuarve, vlerësimi dhe performansa, delegimi, ndërtimi i karrierës, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Human resource management for publik and non-profit organisations

Joan E. Pynes

John Wiley and Sons

2008

Handbook of human resources managemnt

Stephen E. Codrey

John Wiley and Sons

2010

Human resources mangement

Robert L. MathisJohn Harold Jackson

Cengage Learning

2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US