E drejta administrative e avancuar

Programi i punës së kësaj lënde mundëson njohuri të avancuara dhe arritjet në të drejtën administrative si pjesë e veçantë e sitemit juridik dhe politik që ka refleksion ndaj të gjithe neve e jo vetëm ndaj  profesionistëve që merren me këto çështje

Vëmendje e posaçme do t’i kushtohet të drejtës administrative në nivel nacional në pajtueshmëri me aspektet ndërkombëtare, duke i përfshirë edhe case study, elementet moderne të ligjit administrativ Organizimin e administratës shtetërore dhe publike; Qeveri dhe Agjencionet publike; Aktet administrative; organizimi i administrates, Procedurat administrative, Kontrollin e organeve të  administratës nga ana e Parlamentit, prokurori publik, organizatat joqeveritare, Hapësira administrative evropiane,  Procedurat para gjykatës evropiane të drejtësisë, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Adminstrative law: context and critique

Michael Head

The federation press

2008

Comparative administrative law

Frank J. Goodnow

The lawbook Exchange Ltd.

2005

Adminstrative Law

Jack M. Bermann

ASPEN

2006

Hyrje ne shkenca adminstrative

Esat Stavileci

ETMM e Kosoves

1997

E drejat administrative

Ermir Dobjani

Tirane

2002

E drejat administrative

Sokol Sadushi

Tirane

2005

Parimet dhe institucionet e se drejtes publike

Luan Omari

Tirane

2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US