Analiza e politikave dhe evaluimi i programeve

Përmes kësaj lënde, studentët do të njihen me llojet e ndryshme të evalvimit të programeve, duke e përfshirë evalvimin e nevojave, evaluimimin e procesit, monitorimin e outputit, evalvimin e efektit dhe analizën e shpenzimeve. Në fund të semestrit, studentët do të mund t’i sqarojnë : konceptet më të rëndësishme të evalvimit të programeve, llojet e evalvimit dhe qëllimin e tyre, nivelin e analizave, si dhe përmes orëve praktike të jenë të aftë të shkruajnë planin e evalvimit.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Policy analysts in the bureaucracy

Arnold J. Meltsner

University of California Press

1976

Evaluation: a systematic approach

Peter Honry Rossi

Sage Publication

1999

Program Evaluation: forms and approaches

John M. Owen

Guilford Press

2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US