Vetadministrimi lokal në aspekt komparativ

Në kuadër të lëndës Vetadministrimi lokal në aspekt komparativ do të fokusohen në organizimin dhe funksionimin e vetadministrimit lokal. Studentët më përsëafërmi do të njoftohen me marrëdhëniet e organeve lokale  me organet qendrore të pushtetit, marrëdhëniet në mes vetadministrimit lokale dhe demokracisë, financimi i komunave,mbikëqyrja e vetadministrimit lokal, mbrojtja e vetadministrimit lokal, Karta evropiane për vetë administrim lokal, sfidat e decentralizimit në Kosovë, decentralizimi në disa vende të rajonit  si dhe decentralizimi në disa vende më të zhvilluara të Evropës perëndimore, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Local Self Governmnet

Alfred DuPont Chandler Jr.

Gale

2010

Governing the locals:

Peter Honry Rossi

Sage Publication

1999

Democracy and the limits of selfgovernmnet

Adam Przeworski

Cambridge University Press

2010

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US