Teknikat legjislative

Kuptimi i veprimtarisë normative, parimet e përpunimit të aktve juridike, teknikat e krijimit të akteve juridike,kierarkia e akteve juridike, rregullat për përpilimin e ligjeve dhe akteve tjera, rregullat për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve, përpilimi i tekstit të pastruar të ligjeve, Shpallja dhe publikimi i ligjeve dhe akteve tjera juridike, hyrja në fuqi e ligjeve, teknikat e krijimit të akteve me karakter ndërkombëtar, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Draftimi i kushtetutes

Arsim Bajrami

Universiteti FAMA

2007

Manuali i hartimit te ligjeve

Misioni Evropian i Asistences per sistemin shqiptar te drejtesise

EURALIUS

Tirana

2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US