Menaxhmenti politik

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri nga menaxhimi, si dhe të pajisen me njohuri, aftësi dhe shkathtësi nga sfera e politikës aplikative. Lënda përfshin tema nga menaxhimi dhe politika si shkencë, arti dhe profesioni, përpunimi i informacioneve, përdorimi i metodave kualitative dhe kuantitative, përpunimi dhe përgatitja e fushatave parazgjedhore, komunikimi politik dhe puna me mediumet.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Handbook of political management

Dennis V. Johnson

Routledge

2008

Public management

L.R. Jones Bertrand Piccard

JAI Press

2000

Public Management: old and new

Laurence E. Jr. Lynn

Routledge

2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US