Menaxhimi financiar publik

Nocionet dhe parimet e menaxhimit financiar publik – efikasiteti, përgjithësirat, transparenca dhe përgjegjësia, menaxhimi i procedurave buxhetore dhe të planifikimit të buxhetit, planifikimi afatmesëm i financave publike, institucionet buxhetore – qendrore dhe lokale, reformat në menaxhimin financiar publik, supervizioni dhe kontrolli i financave publike, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Public finance manmgement

Howard A. Frank

Tailors and Francis

2006

International publik financiar mangement reform

James Guthrie et.al.

IAP

2005

The management of public finance

P.W. Erasmus C.B. Visser

Oxfrod University Press

2002

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US