Kontrolli i administrativ

Një nga veprimtaritë e administratës shtetërore është edhe kompetenca e organeve të administratës që të ushtrojnë kontroll ndaj punës dhe akteve të organeve tjera të adimistratës, përkatësisht vetë kontrolli i administratës në nivele të ndryshme të organizimit vertikal dhe horizontal. Në kuadër të kësaj ënde, studentët do të njihen me mekanizmat dhe instrumentet juridike dhe politike të kontrollit administrativ. Mbikëqyrja dhe kontrolli administrativ janë një ndër komponent më të rëndësishme të administratës dhe realizimit të funksioneve të saj. Vëmendje e veçantë do tu kushtohet dy lloje të kontrollit të administratës shtetërore: kontrollin e jashtëm dhe të brendshëm,aspekte krahasuese të kontrollit plitik të pushtetit legjislativ ndaj pushtetit ekzekutiv, kontrolli gjyqësor ndaj administratës si dhe forma të tjera të kontrollit ndaj administratës.

Literatura bazë

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

The design and implemnetation of administrative controls

John P. Fertakis

Quorum Books

1989

The administrative controll of smallpox

W. Wanklyn

Geikie Press

2008

Pergjegjesia politike e titullarëve te adminstrates publike

Esat Stavileci

Prishtine

1987

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US