Punimi i temës së masterit

Pas dhënies së provimeve, studenti mund të  fillojë procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së Masterit. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimit e të cilit e përgatit aplikimin e tezave të Masterit. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Kolegjiumit arsimor i studimeve pasuniversitare dhe Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit, pastaj tezat e punimit të masterit publikohet në UEB faqen  e Universitetit.  Pas punimit të versionit final të punimit të magjistraturës, Këshilli mësimor i fakultetit formon komisionin prej tre anëtarësh (mentori është kryetar i komisionit), i cili përgatit raport, me të cilin pranohet ose refuzohet punimi i Masterit. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli Mësimor-Shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Nëse tema e Masterit mbrohet në mënyrë publike, studenti pajiset me diplomë. Punimi i Masterit i sjell 30 kredi studentit. Diploma nënshkruhet nga Rektori i Kolegji FAMA dhe Dekani i fakultetit.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US