EKONOMIA MONETARE

Lënda përfshin konceptet dhe politikat themelore monetare, zhvillimin e kornizës monetare, analizës makroekonomike dhe monetare dhe shfrytëzimin e analizës regresive, por edhe tregjet dhe institucionet financiare (llojet e institucioneve financiare, dallimet në mes tyre). Ky kurs duhet t’u ndihmojë studentëve (në aspektin konceptual dhe metodologjik) t’i analizojnë politikat e ndryshme monetare, lidhjen midis agregateve monetare dhe viriabileve makroekonomike, si dhe rolin e institucioneve të ndryshme monetare dhe financiare në procesin e ofertës së parasë.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Pas përfundimit të kësaj lënde student do të jetë në gjendje që të:

  • ·vlerësoj rolin e institucioneve monetare në funksionimin normal të ekonomisë
  • analizoj rolin e agregatëve monetar në treguesit makroekonomik të një vendi
  • interpretoj efektet e normave të interesit në levizjen e kapitalit dhe bilancin e pagesave
  • sqaroj rëndesinë e bashkveprimin në mes politikës monetare me atë fiskale.
  • bëjë dallimin në mes bankave dhe institucioneve tjera financiare, duke përfshier këtu rolin e mikrofinancave në ekonomi.

 

Literatura :

  • Monetary Economics, 2014 M.L. Jhingan
  • Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, 2009 Keith Bain and Peter Howells
  • Using Monetary policy to Stabilize economic activity, Carl E.Walsh, FRBKC, 2009

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US