KONTABILITET PUBLIK DHE RAPORTIM FINANCIAR

Kontabiliteti publik pasqyron kryesisht veprimtarine ekonomike dhe financiare te organizatave publike, mate dhe kontrollon krijimin e burimeve financiare dhe përdorimin e tyre, ne përputhje me planifikimin buxhetor. Synimi kryesor është që të njihemi me rregullimet kryesore kontabël në njësitë ekonomike të sektorit publik, të finalizohet mbajtja e kontabilitetit dhe përgatitja e pasqyrave financiare për çdo njësi buxhetore të pushtetit qëndror apo lokal, të përgatiten pasqyra financiare të konsoliduara në nivel ministrish, të dërgohen pastaj në Ministrinë e Financave, ku do të përgatiten pasqyrat financiare të konsoliduara në nivel Republike.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Pas përfudimit të kësaj lënde stduenti do të jetë në gjendje që të:

 

  • kuptoj parimet themelore mbi të cilat zhvillohet dhe funksionon kontabiliteti publik.
  • Kuptimi i sektorit public dhe privat.
  • Regjistrimi ne bazën e kontabilitetit te dyfishte
  • pergadis pasqyrat financiare ne koherencë me standardet nderkombetare te kontabilitetit per sektorin public
  • analizoj llojet e borxheve publike dhe menaxhimin e tyre
  • reflektoj lidhur me menaxhimin e parasë publike, monitorimin, kontrollin dhe menaxhimin e rrezikut
  • ·njoh raportimin financiar në sektorin public, llojin e pasqyrave financiare, shpalosjen, dorezimin dhe korrigjimin e tyre.

 

Literatura bazë:

  • Kontabiliteti i sektorit publik, Nexhmie Berisha –Vokshi Prishtinë, 2013
  • Kontabiliteti publik, Irena Bogdani; Paul A. Copley, Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations, Tenth Edition; 2010
  • Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective, 2010Herve Stolowy and Michel J. Lebas

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US