MENAXHIMI I DIJES DHE INOVACIONEVE

Objektivi i këtij kursi është për të njoftuar studentët me konceptet e menaxhimit të dijes dhe inovacioneve, si dhe për të prezantuar sistemet e mundshmeteknologjisë së informacionit dhe mjetet për menaxhimin e dijes për të mbështetur proceset.

Studentët do të familjarizohen me sfond teorik të menaxhimit e dijes dhe
inovacioneve për zgjidhjet e dizajnuara për menaxhimin e njohurive personale dhe organizative. Pas mbarimit të kursit pjesëmarrësit do të fitojnë aftësitë e nevojshme për projektimin dhe ndërtimin e sistemit të menaxhimit të dijes (si personale ashtu edhe organizative).

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje që të:

  • marrin aftësitë dhe qasjet e ndryshme për analizimin e ideve të reja të biznesit.
  • dallojnë idetë e forta nga ato të dobëta në biznes.
  • identifikojnë përpirësit financiare dhe punën e përgjithshme me financat e ndërmarrjeve .
  • krijojnë njohuri se si të krijohen parashikimet për një biznes të ri dhe ku dhe si të gjendet kapitali fillestar për nisjen e biznesit.
  • drejtojnë procesin për përgatitjen dhe prezantimin e planit të biznesit.
  • Identifikimi i prioriteteve të larta dhe rreziqet kryesore për një ekip të menaxhimit për fillimin e biznesit.
  • Identifikimi dhe njohja e ideve inovative

 

Lituratura bazë:

  • Menaxhimi i inovacioneve(skripta), Besnik Krasniqi- BSCK- 2010,
  • Knowledge Management in Theory and Practice, 2011 Kimiz Dalkir and Jay Liebowitz
  • Innovations in Sustainability, 2015Alfred A. Marcus

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US