AUDITIMI DHE MENAXHIMI I RISKUT

Kjo lëndë është dizajnuar për tu ofruar studentëve një thellim të njohurive në të gjitha aspektet e auditimit dhe kontrollit. Këtu përfshihet pranimin dhe planifikimi i auditimit dhe inspektimit, vlerësimin e kontrollit të brendshëm, duke verifikuar llogaritë bankare dhe pohimet e pasqyrave financiare, raportimin mbi pasqyrat financiare të audituara, si dhe të standardeve të auditimit, dhe detyrimet ligjore dhe përgjegjësitë profesionale dhe personale etike të auditorëve dhe inspektorëve.

Rezultatet e pritura të mësimit

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje që të:

 

  • formojnë opinionin e tyre në lidhje me auditmin, llojet e auditmit, fazat kyesore te auditmit, me qellim te vleresimit te gjendjës reale te kompanisë,
  • ·vlerësojnë efektin e informatave nga auditmi ne lidhje me marrjen e vendime nga ana e organeve vendimmarrëse
  • ·vlerësojnë efektet e informatave nga auditmi për shfrytezuesit e brendshem dhe te jashtem te raporteve te auditorit,
  • prezantojnë opinionet e tyre mbi problemet/rezultatet e auditmeve te kryera

 

Literatura:

  • S. Beretta, S. Bozzolan, From Internal Auditing to Enterprise Risk Management:  The Case of the TelecomItalia Group
  • The Audit Process, Principles, Practice & Cases 5th edition/Gray and Manson / Cengage 2008 / ISBN 978184406782
  • McShane M.K., Nair A., Rustambekov E., Does enterprise risk management increase firm value (2011) Journal of Accounting, Auditing and Finance

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US